ارتباط با ما

نشانی:

بابل، بندپی شرقی، خیابان امام خمینی، بعد از شهرداری گلیا.

تلفن تماس:

011 3272 1102
0911 118 1880
0911 114 4284

پست الکترونیکی:

pashaland@gmail.com